Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 6/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kole z 2017-12-12

Sygnatura akt III RC 6/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kole Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Pietruszka

Protokolant: st. sekr. sąd. Alicja Kleczkowska

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2017 roku w Kole

sprawy z powództwa M. M. (1) i P. M.

przeciwko M. M. (2)

o podwyższenie alimentów

 • I.  Podwyższa alimenty od pozwanego M. M. (2) na rzecz syna P. M. do kwoty po 500,00 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne do jego rąk, do dnia 15 – go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 września 2017 roku i to w miejsce alimentów ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kole w dniu 7 sierpnia 2012 roku w sprawie sygnatura akt III RC 249/12,

  II.  Podwyższa alimenty od pozwanego M. M. (2) na rzecz córki M. M. (1) do kwoty po 500,00 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne do jej rąk, do dnia 15 – go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 września 2017 roku i to w miejsce alimentów ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kole w dniu 7 sierpnia 2012 roku w sprawie sygnatura akt III RC 249/12,

  III.  Oddala powództwa w pozostałym zakresie,

  IV.  Zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kole na rzecz adwokata B. F. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w K. przy ul. (...), kwotę 738,00 zł (w tym VAT), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodom z urzędu.

  V.  Zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kole na rzecz adwokata T. Z. prowadzącego Kancelarię Adwokacką w K. przy ul. (...), kwotę 147,60 zł (w tym VAT), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu.

  VI.  Odstępuje od obciążenia pozwanego nieuiszczonymi kosztami sądowymi.

  VII.  Wyrokowi w punkcie I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

S ę d z i a :

A. P.

Sygn. akt III RC 6/17

UZASADNIENIE

Działająca w imieniu małoletnich powodów M. i P. rodz. M. - ich matka R. K. - wniosła o podwyższenie od pozwanego M. M. (2) alimentów do kwoty po 550 zł miesięcznie na każde dziecko. W uzasadnieniu podniosła, iż aktualnie wypłacane alimenty w wysokości po 350 zł zostały ustalone w dniu 7.08.2012 r. Obecnie upłynęło więc 5 lat od tej daty, zwiększyły się potrzeby dzieci w zakresie zakupu podręczników, pomocy dydaktyczno-naukowych, dojazdu do szkoły, zakupu odzieży, obuwia i żywności. Dodatkowo M. ma problemy zdrowotne, a z racji złego stanu zdrowia i długich terminów oczekiwania w ramach NFZ jest leczona prywatnie u gastroenterologa, kardiologa, endokrynologa, psychiatry. Pozostaje również pod opieką psychologa w ramach NFZ. P. wymaga przeprowadzenia dwóch zabiegów operacyjnych – usunięcia migdałów oraz wyprostowania przegrody nosowej. O. noszą okulary, a M. również soczewki kontaktowe. Pozwany nie zna dzieci, ostatni raz widział je 9 lat temu. Matka powodów pracuje jako sprzątaczka, uzyskuje wynagrodzenie w kwocie 1026,57 zł miesięcznie. Na dzieci pobiera zasiłek rodzinny w kwocie 195,96 zł oraz świadczenie wychowawcze, które będzie przysługiwać tylko do 10.04.2017 r.

Pozwany – M. M. (2) wniósł o oddalenie powództwa, podnosząc iż od daty poprzedniego wyroku jego sytuacja uległa pogorszeniu. W dniu 3.11.2015 r. pozwany został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i ze względu na stan zdrowia został zmuszony wydzierżawić gospodarstwo rolne. Obecnie jedynym dochodem pozwanego jest renta w wysokości 923 zł miesięcznie oraz czynsz dzierżawny w wysokości 300 kg żyta z 1 ha. Pozwany nie ma zatem żadnej możliwości, by płacić wyższe alimenty.

Powodowie w dniu (...) ukończyli 18 lat i pismem procesowym z 25.05.2017 r. ( k.77-80 ) podtrzymali dotychczasowe stanowisko, podnosząc, iż pozwany poza ustalonymi alimentami nie wspierał ich w żaden sposób. Poza tym zaznaczyli, iż starsza córka pozwanego – K. – miała zasądzone alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie. Obecnie kończy studia, więc niebawem obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec niej wygaśnie. Przy podwyższeniu alimentów o 200 zł na każdego z powodów i tak jego sytuacja majątkowa ulegnie polepszeniu, skoro wcześniej płacił łącznie 1.200 zł alimentów. Nadto zdaniem powodów deklarowane przez pozwanego niskie dochody są wątpliwe, skoro od dłuższego czasu wydaje o wiele więcej niż zarabia i w żaden sposób nie wyjaśnił, skąd czerpie środki na te wydatki. W ich ocenie kwota czynszu dzierżawnego za ponad 9 ha gospodarstwo rolne nie jest wiarygodna i w rzeczywistości pozwany otrzymuje albo wyższy czynsz albo pobiera dopłaty unijne za nieruchomość.

Sąd ustalił co następuje :

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kole w dniu 7.08.2012 r. pozwany M. M. (2) zobowiązał się płacić alimenty na rzecz małoletnich dzieci: M. i P. rodzeństwa M. w kwocie po 350 zł miesięcznie na rzecz każdego z nich, poczynając od dnia sierpnia 2012 r. w miejsce alimentów ustalonych ugodą z dnia 27.12.2005r.

( dowód: akta III RC 249/12 Sądu Rejonowego w Kole )

Małoletni M. i P. ( są bliźniętami ) mieli wówczas 12 lat. Uczęszczali do gimnazjum w G.. Dojeżdżali do szkoły szkolnym autobusem. Mieszkali z matką i rodzeństwem w domu dziadków. M. była zaliczona do osób niepełnosprawnych. Była leczona psychiatrycznie , z powodu nerwicy i zaburzeń nawracających depresyjnych. Każda wizyta kosztowała 70 zł. Leki dla niej kosztowały około 120 zł miesięcznie. Powodowie pozostawali pod kontrolą okulisty, ale tylko P. nosił okulary.

( dowód: akta sprawy III RC 249/12 Sądu Rejonowego w Kole )

Matka powodów - R. K. pracowała jako sprzątaczka i otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 1137,49 zł netto. Była uznana za osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim. Na dzieci pobierała zasiłki rodzinne w kwocie po 91 zł , a nadto na M. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 80 zł, zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł oraz na P. dodatek z tytułu wielodzietności w kwocie 80 zł. Matka powodów nie posiadała żadnego majątku. Starsza córka K. miała lat 19. W roku szkolnym 2011/2012 ukończyła liceum ogólnokształcące i została przyjęta na studia dzienne. Alimenty na nią ustalone w 2005 r. wynosiły 290 zł, natomiast od listopada 2012 r. podwyższone je na kwotę 500 zł.

( dowód: akta sprawy III RC 249/12 Sądu Rejonowego w Kole a nadto bezsporne )

M. M. (2) był właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 8,09 ha. Nie obsiewał go ani nie wydzierżawiał. Zajmował się hodowlą krów. Pobierał dopłaty bezpośrednie, które wynosiły około 7 tys. Pozwany pobierał świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 260 zł miesięcznie.

( dowód: akta sprawy III RC 249/12 Sądu Rejonowego w Kole )

M. M. (1) ma obecnie 18 lat, jest uczennicą III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. N. z K.. Z uwagi na stan zdrowia w bieżącym półroczu nie chodzi do szkoły. W dniach 25-27.09.2017r. powódka przebywała w Klinice (...) w Centrum (...). Z powodu zaburzeń psychotycznych była także hospitalizowana od 27.09. do 31.10.2017 w Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym (...) w Ł.. Rozpoznano u niej ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne z objawami schizofrenii, niedoczynność tarczycy, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, niedobór witaminy D. M. M. (1) wymaga regularnego leczenia psychiatrycznego, jest leczona farmakologicznie. Wizyta u psychiatry kosztuje każdorazowo 70 zł. Uczęszcza na terapię psychologiczną w ramach NFZ. Z uwagi na nie autoimmunologiczną niedoczynność tarczycy korzysta również z wizyt u lekarza endokrynologa oraz ma regularnie wykonywane badania poziomu hormonów. Koszt jednej wizyty to 130 zł, badania krwi kosztują ok. 100 zł. Leki dla niej kosztują 50-60 zł miesięcznie. Powódka obecnie , podobnie jak brat , nosi okulary. Za wizyty u okulisty płaci 90 zł. Orzeczeniem z listopada br. powódka została zaliczona do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Z uwagi na swoją chorobę, wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Jej stan wymaga wdrożenia indywidualnego nauczania.

( dowód: karty informacyjne leczenia szpitalnego k. 9-17 i k.157, zaświadczenie lekarza-psychiatry z dnia 2.03.2017 r. k. 28, zaświadczenie psychologa z dnia 10.02.2017 r. k. 29 oraz z dnia 18.05.2016 r. k.107, zaświadczenie Dyrektora III LO im. C.K. N. w K. z dnia 25.01.2017 r. k.36 , k.104, k.119, zaświadczenie lekarskie z dnia 25.05.2017 r. k. 81, kserokopia legitymacji szkolnej k. 103, kserokopie biletów miesięcznych k. 106, informacja o wyniku badań psychologicznych k. 108, potwierdzenie przyjęcia zlecenia na badania diagnostyczne k. 109 oraz k.123-124 i k.126, polisa ubezpieczeniowa NW k.121, paragon fiskalny za badania k. 125, rachunek za usługę medyczną k. 127, faktura za badania laboratoryjne k. 128, faktury VAT za konsultację endokrynologa k. 129-131, faktura VAT za leki k. 132-135 i k.149-150 i k.161, zaświadczenie lekarskie z 27.09.2017 r. k. 138, zaświadczenie Ordynatora Oddziału Diagnostyczno- Obserwacyjnego (...) w Ł. k. 139, faktura za konsultację psychiatryczną k.148, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności k. 156, zaświadczenie lekarskie o potrzebie kształcenia indywidualnego k. 158, opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia k.159-160, faktura za badania laboratoryjne k. 162, zaświadczenie o stanie zdrowia k. 163, informacja psychiatry o leczeniu k. 164; zeznania matki powodów k.37)

P. M. jest uczniem III klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. N. z K.. Uczy się w klasie o profilu politechnicznym. Dojeżdża do szkoły pociągiem, kupuje bilet miesięczny za 110 zł. Celem przygotowania do matury dwa razy w miesiącu chodzi na zajęcia z języka angielskiego, ich kosz to 40 zł za godzinę. Za podręczniki szkolne zapłacił 250-300 zł. Powód uzyskuje dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Po zdaniu matury planuje rozpocząć studia na politechnice. Powód nadal pozostaje pod kontrolą okulisty. Ostatni raz miał zmieniane okulary w 2015 r.

( dowód: zaświadczenie dyrektora III LO im. C.K. N. w K. z 25.01.2017 r. k. 35, kserokopia legitymacji szkolnej k. 103, zaświadczenie o byciu uczniem III Liceum Ogólnokształcącego z K. k. 105 i k.120, kserokopie biletów miesięcznych k. 106, polisa ubezpieczeniowa NW k. 122 ; zeznania matki powoda k.37 ; zeznania powoda k. 165,)

Matka powodów nadal pracuje jako sprzątaczka za wynagrodzeniem w wysokości 1424,04 zł netto. Na dzieci otrzymuje zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego , które poczynając od maja 2017 r. wynoszą łącznie 171,96 zł miesięcznie ( do 30.04.2017 r. świadczenia wynosiły łącznie 195,96 zł ). Nie korzysta z innych świadczeń z pomocy społecznej. Do 10.04.2017 r. pobierała również na dzieci świadczenie wychowawcze w kwocie po 500 zł na każdego z powodów. R. K. otrzymał pożyczkę z kasy zapomogowo- pożyczkowej w sierpniu 2017 r. w kwocie 2500 zł. Miesięczna rata wynosi 250 zł. O pożyczkę ubiega się każdego roku , ponieważ za uzyskane w ten sposób środki kupuje dzieciom wyprawki do szkoły. W 2013 r. przebywała w szpitalu z powodu złamania wyrostów poprzecznych, stłuczenia grzbietu oraz zwyrodnienia kręgosłupa lędźwiowego. Cztery lata temu rodzice R. K. przekazali jej w drodze darowizny nieruchomość , na której zamieszkuje rodzina i obecnie pokrywa wszelkie opłaty związane z utrzymaniem domu.

( dowód: zaświadczenie o wynagrodzeniu z dnia 4.01.2017 r. k.4, decyzje Wójta Gminy G. k.6–8, karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 11.09.2013 r. k. 27, PIT- 37 za 2016r. k. 84-90, informacje pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej z dnia 19.05.2017 r. k. 102 oraz z dnia 3.10.2017 r. k. 137, umowa z (...) k. 92-94, faktury VAT za usługi telekomunikacyjne k. 95-97 , faktura VAT za energię elektryczną k. 98, faktura VAT za wodę k. 99, decyzja Wójta Gminy G. w sprawie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2017 k. 100, polisa OC k. 101, bilet miesięczny k. 25, zaświadczenia (...) w G. z dnia 6.03.2017 r. k. 26 oraz k.30-33; zeznania matki powodów k.37)

M. M. (2) ma 60 lat. Od 2015 r. jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym z powodu niewydolności serca, dyskopatii kręgosłupa, wrzodów na żołądku i jelitach oraz przepukliny przełyku. Pozostaje pod kontrola lekarza rodzinnego oraz kardiologa i urologa. Pobiera rentę w kwocie 1074,15 zł brutto tj. 913,15 zł netto. Pozwany jest nadal właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 9,1410 ha ( 3,85 ha przeliczeniowych ). W 2013 r. zawarł z S. S. (1) 10-letnią umowę dzierżawy w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Czynsz dzierżawny został ustalony w wysokości równowartości 300 kilogramów żyta z 1 hektara tj. ok. 1000 zł rocznie. M. M. (2) po oddaniu ziemi w dzierżawę wysprzedał inwentarz żywy i martwy. Pozwany mieszka sam. Jest właścicielem samochodu osobowego marki T. (...) , rok produkcji 2007.

( dowód : zeznania świadka S. S. (1) k. 144, zaświadczenie Burmistrza Miasta D. z dnia 26.01.2017 r. k.20, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 17.12.2014 r. k. 21, decyzja Prezesa KRUS z dnia 13.11.2015 r. o ponownym ustaleniu wysokości renty rolniczej z tytułu niezdolności k. 22, wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy k.23, umowa dzierżawy z dnia 26.11.2013 r. k. 24, wydruk z portalu otomoto.pl k. 82-83, informacja Starostwa Powiatowego w K. z dnia 13.07.2017 r. ; częściowo zeznania pozwanego k.37v )

Od lipca 2017 r. M. M. (2) nie jest już obciążony obowiązkiem alimentacyjnym na córkę K.. Pozwany od wielu lat nie utrzymuje kontaktów z dziećmi, ostatnio widział się z nimi, przy okazji komunii.

( dowód: kopia listu K. M. k. 141 ; częściowo zeznania pozwanego k. 165v-166)

Średnie ceny użytków rolnych w II kwartale 2017 r. w województwie (...) wynosiły: 58.234 zł za grunty średniej klasy ( IIIb, IV ) oraz 41.347 zł za grunty słabej klasy ( V,VI ).

( dowód : zestawienie średnich cen gruntów wg GUS k.151-152)

Sąd nie dał wiary pozwanemu w części dotyczącej wartości samochodu , którego jest właścicielem, albowiem z przedłożonego przez powodów wydruku stron internetowych portalu otomoto.pl ( k.82-83 ), wynika , iż samochody wyprodukowane w rok 2002 kosztują średnio około 10 tys. zł, podczas gdy z pisma Starostwa Powiatowego w K. ( k.117 ) wynika , iż samochód , którego pozwany jest właścicielem pochodzi z roku 2007.

Sąd zważył co następuje :

Matka małoletnich powodów wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz dzieci. Z uwagi na ukończenie 18 lat M. M. (1) i P. M. podtrzymali żądanie pozwu.

Podstawą zgłoszonego żądania jest art. 138 kro, zgodnie z którym , w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków - uzasadniającą podwyższenie alimentów - rozumiane jest istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zwiększenie się możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, które to przesłanki w myśl art. 135  1 kro wyznaczają zakres obowiązku alimentacyjnego. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mające charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego ( uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 23.10 -16.11.1954 r., I Co 41/54, PiP 1955, z. 12, s. (...) ).

Stwierdzić należy , iż taka zmiana stosunków po stronie potrzeb zarówno M. M. (1) jak i P. M. w niniejszej sprawie nastąpiła, tym bardziej , iż od prawomocnego zakończenia poprzedniej sprawy o alimenty upłynął okres ponad 5 lat. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, różnica wieku dziecka spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość alimentów , sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb związanych np. z uczęszczaniem do szkoły , co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków ( orzeczenie SN z dnia 1.06.1965 r. I CZ 135/64, nie publ. ). W kontekście tego orzeczenia, należy stwierdzić , iż we wskazanym okresie nastąpił wzrost kosztów utrzymania rodzeństwa, skoro powodowie aktualnie kontynuują naukę w szkole średniej i to poza miejscem zamieszkania. W przypadku powódki wydatki związane z jej utrzymaniem dotyczą poza tym wydatków związanych z leczeniem i diagnostyką. W ocenie Sądu, stan zdrowia powódki uzasadnia korzystanie z leczenia poza systemem NFZ, ponieważ oczekiwanie na terminy wizyt lekarskich w ramach ubezpieczenia mogłoby pogłębić problemy zdrowotne. Wzrosły również koszty utrzymania P. M., albowiem korzysta z zajęć dodatkowych celem przygotowania do matury. Powód wprawdzie nie przedłożył dokumentów potwierdzających uczęszczanie na korepetycje czy też wydatków z tym związanych , ale uznać należy jego zeznania w tej części za wiarygodne, skoro powód podawał iż korzysta z dodatkowych zajęć tylko z jednego przedmiotu i w ograniczonym zakresie ( tylko 2 razy w miesiącu ).

Obowiązek alimentacyjny , jak zaznaczono powyżej , zależy jednak także od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej. Możliwości te , w okresie od zakończenia sprawy III RC 249/12, w przypadku M. M. (2) uległy zmianie albowiem pozwany został uznany za trwale , całkowicie niezdolnego do pracy w rolnictwie i jego jedynym źródłem utrzymania jest renta rolnicza. Należy jednak podkreślić, iż według ugruntowanego w doktrynie stanowiska, gdy zobowiązany do alimentacji dysponuje majątkiem, który nie przynosi efektów i następuje to nawet z przyczyn natury obiektywnej, jak np. wiek, stan zdrowia, to ocena możliwości zarobkowych takiego zobowiązanego może uwzględniać ewentualną konieczność zbycia majątku w całości lub w części ( vide : t.14 do art.135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – Komentarz pod redakcją K.Piaseckiego ; Wydawnictwo Lewis Nexis 2009). W ocenie Sądu , mając na uwadze zebrany materiał dowodowy, za zasadne należy uznać rozważenie przez pozwanego zbycia majątku celem wywiązania się z obowiązku alimentacyjnego w większym niż dotychczas zakresie. Oczywistym jest przecież , iż pozwany z uwagi na stan zdrowia nie będzie prowadził gospodarstwa. Prawo pozwanego utrzymywania własności nieruchomości, winno zatem ustąpić przed interesem uprawnionych do alimentacji. Przyjęcie takiego stanowiska nie wymaga poza tym zbycia przez pozwanego całego majątku, ale tylko jego części. Skoro pozwany został bowiem zobowiązany do łożenia na rzecz dzieci kwoty 1.000 zł miesięcznie, to rocznie obciążenia alimentacyjne wyniosą 12.000 zł. Zakładając , iż powodowie będą kontynuować naukę po szkole średniej , to maksymalnie obowiązek alimentacyjny w wyższym niż dotychczas zakresie będzie trwać 6 lata ( licząc od września 2017 roku ) i w sumie wyniesie 72 tys. zł. Z zeznań pozwanego i świadka S. wynika, iż grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, są IV i V klasy. Średnia cena użytków rolnych w W. wynosi natomiast 58.234 zł za grunty średniej klasy (IIIb, IV) oraz 41.347 zł za grunty słabej klasy (V,VI). Przyjmując , iż pozwany sprzedałby 1 ha za co najmniej 40 tys. zł, wystarczyłoby zbyć zaledwie 2 ha gruntów, aby bez zbytnich dla siebie obciążeń wywiązał się z obowiązku alimentacyjnego względem dzieci. Ponadto sprzedaż jedynie części gruntów pozwoli pozwanemu na nabycie prawa do emerytury rolniczej z chwilą ukończenia 65-go roku życia.

Z uwagi na dokonane przez Sąd ustalenia, stwierdzić należy iż zeznania świadka S. S. (1) okazały się drugorzędne. Bez znaczenia pozostają bowiem okoliczności związane z zawarciem umowy dzierżawy, jak również warunków na jakich umowa została zawarta, w szczególności czy pozwany zawarł ją na warunkach niekorzystanych dla siebie i tym samym z pokrzywdzeniem powodów. W związku z powyższym Sąd oddalił wniosek o zobowiązanie świadka do przedłożenia decyzji ustalającej wysokość dopłat za rok 2016, ze wskazaniem jaką kwotę świadek uzyskuje z gospodarstw dzierżawionego od pozwanego. Nadto oddalając wniosek dowodowy, Sąd miał również na uwadze wskazaną przez świadka okoliczność , iż jako tzw. młody rolnik dostaje dopłaty na preferencyjnych zasadach, a zatem i tak nie będzie możliwości ustalenia jakie dopłaty "utracił" pozwany zawierając umowę dzierżawy.

W tym stanie rzeczy , na podstawie cytowanych przepisów , orzeczono jak w pkt I-III wyroku. Sąd podwyższył alimenty od września 2017 r. a zatem od rozpoczęcia nowego roku szkolnego , mając także na uwadze, iż we wcześniejszym okresie pozwany był zobowiązany również do płacenia alimentów na rzecz starszej córki.

Sąd nie obciążył pozwanego nieuiszczonymi kosztami sądowymi , z uwagi na jego sytuację finansową.

O kosztach zastępstwa adwokackiego orzeczono na podstawie § 8 pkt 3 pkt oraz § 10 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Rygor natychmiastowej wykonalności orzeczono na podstawie art. 333§ 1 pkt 1 kpc.

SSR Agnieszka Pietruszka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Ratajczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kole
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Pietruszka
Data wytworzenia informacji: