Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 117/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kole z 2017-05-16

Sygnatura akt III RC 117/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Kole Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Pietruszka

Protokolant: st. sekr. sąd. Alicja Kleczkowska

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 roku w Kole

sprawy z powództwa małoletniej J. C. zastępowanej przez matkę K. R.

przeciwko M. C.

o podwyższenie alimentów

  • I.  Podwyższa alimenty od pozwanego M. C. na rzecz małoletniej córki J. C. do kwoty po 700,00 zł (siedemset złotych) miesięcznie, płatne do rąk matki małoletniej K. R., do dnia 15 – go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 31 marca 2017 roku i to w miejsce alimentów ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kole w dniu 21 września 2010 roku w sprawie sygnatura akt III RC 216/10,

    II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie,

    III.  Nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kole, kwotę 126,00 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

    IV.  Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

S ę d z i a :

A. P.

Sygn. akt III RC 117/17

UZASADNIENIE

Działająca w imieniu małoletniej powódki J. C.- jej matka K. R.- wniosła o podwyższenie od pozwanego M. C. alimentów na jej rzecz do kwoty po 1000 zł miesięcznie. W uzasadnieniu podniosła , iż wyrokiem Sądu Rejonowego w Kole z dnia 21.09.2010 r. alimenty na córkę zostały ustalone na kwotę 440 zł miesięcznie , a zatem nie uległy zmianie od przeszło 6 lat. Od tego czasu potrzeby dziecka wzrosły , ponieważ J. zachorowała na niedoczynność tarczycy i od 2012r. jest pod stałą opieką endokrynologa dziecięcego. Zdiagnozowano u niej również niskorosłość, więc musi dojeżdżać do szpitala w P. na leczenie. Nadto powódka potrzebuje dodatkowych materiałów związanych z dysleksją oraz korepetycji z matematyki i języka angielskiego.

Pozwany – M. C. uznał powództwo do kwoty 530 zł miesięcznie, ale pod warunkiem, że matka powódki wycofa wniosek egzekucyjny.

Sąd ustalił co następuje :

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kole w dniu 21.09.2010 r. M. C. zobowiązał się podwyższyć alimenty na rzecz małoletniej córki J. C. do kwoty po 440 zł miesięcznie poczynając od 1.07.2010 r., w miejsce alimentów ustalonych w wyroku z dnia 13.08.2008r.

(dowód: akta III RC 216/10 Sądu Rejonowego w Kole)

Małoletnia J. miała wówczas 7 lat. Do czerwca 2010 r. uczęszczała do przedszkola, za które odpłatność wynosiła 160-180 zł miesięcznie. Od września rozpoczęła naukę w klasie I-ej szkoły podstawowej. Małoletnia często chorowała na infekcje górnych dróg oddechowych. W sierpniu 2010r. była na leczeniu uzdrowiskowym w D..

(dowód: akta III RC 216/10 Sądu Rejonowego w Kole)

K. C. razem z córką mieszkała w mieszkaniu należącym do jej matki. Pracowała jako doradca klienta i zarabiała netto 1320 zł. Spłacała kredyt, który przeznaczyła na zakup mebli dla córki oraz na wydatki związane z wyjazdem do sanatorium. Miesięczna rata wynosiła 141 zł. Matka powódki nie posiadała żadnego majątku.

( dowód : akt III RC 216/10 Sądu Rejonowego w Kole )

M. C. pracował w Niemczech na stanowisku selekcjoner – pakowacz. Zarabiał 600 euro i dodatkową premię uznaniową. Pracodawca zapewniał mu mieszkanie. Pozwany w toku postępowania rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron i pozostawał na zwolnieniu lekarskim. M. C. nie zawarł kolejnego związku małżeńskiego. Poza małoletnią córką nie miał innych zobowiązań alimentacyjnych.

( dowód : akta Sądu Rejonowego w Kole III RC 216/10)

Małoletnia powódka ma obecnie 13 lat i jest uczennicą I klasy gimnazjum. Raz w tygodniu uczęszcza na korepetycje z języka angielskiego, które kosztują po 35 zł za godzinę oraz na korepetycje z matematyki, za odpłatnością 30 zł za godzinę. J. C. choruje na niskorosłość i niedoczynność tarczycy. Małoletnia pozostaje pod kontrolą endokrynologa dziecięcego. Początkowo wizyty miały miejsce raz w miesiącu, a obecnie odbywają się co 4-5 miesięcy. Wizyta kosztuje 270 zł (170 zł wizyta u lekarza, 100 zł koszt badań). W 2015 r. matka powódki podjęła próbę leczenia dziecka w ramach ubezpieczenia. Ponieważ nie była zadowolona z efektów, zdecydowała się na zmianę lekarza i leczenie prywatne. Powódka będzie miała wykonane dalsze badania pod kątem niskorosłości m.in. rezonans głowy. Konieczna jest również wizyta u dietetyka. J. C. ma ustalony stopień niepełnosprawności na okres do 16 roku życia, w związku z czym będzie miała przyznany zasiłek pielęgnacyjny.

( dowód: wynik badania cytogenetycznego z dnia 8.11.2016 r. k. 6, karta informacyjna Centrum Genetyki Medycznej (...) z dnia 10.11.2016 r. k. 7, informacja nauczyciela z dnia 15.12.2014 r. k.8, opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej z dnia 5.07.2015 r. k. 9 -10, zaświadczenie lekarskie z dnia 15.05.2017 r. k. 11 , zeznania matki powódki k. 13v)

K. R. od kwietnia 2015 r. jest zatrudniona jako starszy referent w spółce (...) S.A. Oddział w K.. Zarabia 1.556,14 zł netto. Nie ma żadnych zobowiązań finansowych.

(dowód: zaświadczenie o wynagrodzeniu z 8.05.2017 r. k. 5; zeznania matki powódki k. 13v )

Matka powódki w 2012 roku wyszła za mąż, z tego związku ma 4-letnią córkę M.. Małżonkowie mieszkają z teściami, ale rodziny prowadzą osobne gospodarstwa domowe, rachunki za media dzielą po połowie.

( dowód : zeznania matki powódki k. 13v, nadto bezsporne )

M. C. pracuje jako kierowca samochodu ciężarowego w B&B (...) od lutego 2017r. Otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1544,51 zł. Pozwany jako kierowca pracuje nieprzerwanie od 2010 roku, z tym że był zatrudniony w różnych firmach. Od ostatniej sprawy o alimenty nie wyjeżdżał zarobkowo za granicę.

(dowód: zaświadczenie B&B (...) z 12.05.2017 r. k. 12; zeznania pozwanego k.13v-14 )

Pozwany nie zawarł kolejnego związku małżeńskiego, ale pozostaje w nieformalnym związku. Mieszka z konkubiną w jej domu. Nie ma żadnego majątku. Spłaca pożyczkę za sprzęt AGD. Poza małoletnią J. nie posiada innych zobowiązań alimentacyjnych.

( dowód : zeznania pozwanego 13v-14 )

Sąd zważył co następuje :

Matka małoletniej powódki wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz córki. Podstawą zgłoszonego żądania jest art. 138 kro , zgodnie z którym , w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków - uzasadniającą podwyższenie alimentów - rozumiane jest istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zwiększenie się możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji, które to przesłanki w myśl art. 135 § 1 kro wyznaczają zakres obowiązku alimentacyjnego.

Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mające charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego ( uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 23.10 -16.11.1954 r., I Co 41/54, PiP 1955, z. 12, s. (...) ).

Stwierdzić należy , iż taka zmiana stosunków po stronie potrzeb małoletniej w niniejszej sprawie nastąpiła, tym bardziej , iż od zakończenia poprzedniej sprawy o alimenty upłynął okres ponad 6 lat. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego , różnica wieku dziecka spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość alimentów , sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb związanych np. z uczęszczaniem do szkoły , co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków ( orzeczenie SN z dnia 1.06.1965 r. I CZ 135/64 , nie publ. ). W kontekście tego orzeczenia, należy stwierdzić , iż we wskazanym okresie nastąpił wzrost kosztów utrzymania powódki, albowiem w toku poprzedniej sprawy uczęszczała do I-ej klasy, podczas gdy obecnie jest już nastolatką i uczy się w gimnazjum. Powstały zatem nowe wydatki związane z jej utrzymaniem , jak np. koszty zakupu podręczników, ćwiczeń , przyborów szkolnych itp. Bez wątpienia znaczna część wydatków związanych z utrzymaniem powódki dotyczy wydatków ponoszonych na leczenie. J. bowiem nieprzerwanie od 2012 jest leczona z powodu niedoczynności tarczycy, a obecnie również niskorosłości. Z tych powodów pozostaje pod specjalistyczną opieką lekarską , poddawana jest odpłatnym badaniom kontrolnym jak i badaniom niezbędnym do dalszej diagnostyki. W ocenie Sądu, za uzasadnioną należy uznać decyzję K. R. o korzystaniu z leczenia prywatnego, skoro leczenie w ramach ubezpieczenia nie przyniosło efektów, a nawet pojawiły się niepożądane objawy. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika również, iż w konsekwencji w sposób istotny zmieniły się wydatki ponoszone na zakup leków. O ile bowiem w toku poprzedniej sprawy wydatki te wiązały się wyłącznie z infekcjami górnych dróg oddechowych, to obecnie związane są z leczeniem i diagnostyką niedoczynności tarczycy i niskorosłości. Wynikające z tego wydatki wynoszą ponad 800 zł rocznie ( tj. około 70 zł miesięcznie ). Wzrost kosztów utrzymania dotyczy również dodatkowych zajęć z jakich korzysta J.. Pozwany nie zakwestionował potrzeby ponoszenia tych wydatków , a są one dość istotne albowiem miesięcznie wynoszą około 260 zł. W konsekwencji wydatki związane z utrzymaniem małoletniej wzrosły od ostatniej sprawy o około 330 zł miesięcznie.

Obowiązek alimentacyjny , jak zaznaczono powyżej , zależy jednak także od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej. Pozwany jako osoba , na której ciąży obowiązek alimentacyjny, winien zatem w pełni wykorzystywać swe siły, kwalifikacje i uzdolnienia w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb małoletniego dziecka. Jeżeli natomiast nie wykorzystuje posiadanych możliwości i nie podejmuje pracy odpowiedniej do przygotowania zawodowego oraz realnie istniejących w rejonie zamieszkania , możliwości zarobkowe ocenia się według zarobków jakie osiągnęłaby gdyby podjęła stosowne zatrudnienie ( t.13 do art. 135 kro „Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem” pod redakcja Janusza Pietrzykowskiego. Wydawnictwo Prawnicze 1993 ). Pozwany uznał częściowo żądanie pozwu , ale zarazem twierdził , iż nie stać go na płacenie wyższych alimentów niż 530 zł, skoro zarabia średnio 1.540 zł. Zdaniem Sądu, możliwości zarobkowe pozwanego są wyższe niż wysokość otrzymywanego przez niego wynagrodzenia. Pozwany posiada bowiem znaczne doświadczenie zawodowe i wykonuje pracę kierowcy samochodu ciężarowego od wielu lat. Powszechnie natomiast wiadomo , iż zawód kierowcy jest w dzisiejszych czasach bardzo popularnym zawodem, a zarazem zawodem gwarantującym zarobki co najmniej na poziomie przeciętnego wynagrodzenia, które w IV kwartale 2016 r. wynosiło według Komunikatu Prezesa GUS - 4.218,92 zł. W konsekwencji Sąd przyjął , iż możliwości zarobkowe pozwanego kształtują się właśnie na takim poziomie.

Mając powyższe na uwadze , na podstawie cytowanych przepisów , orzeczono jak w pkt I i II wyroku , uznając iż podwyższenie alimentów o 260 zł na rzecz powódki jest wzrostem jej kosztów utrzymania oraz ustalonymi przez Sąd możliwościami zarobkowymi pozwanego.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 100 kpc ( pkt III wyroku ).

Rygor natychmiastowej wykonalności orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

SSR Agnieszka Pietruszka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Ratajczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kole
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Pietruszka
Data wytworzenia informacji: