Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 149/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kole z 2018-10-11

Sygnatura akt III RC 149/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Kole Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Pietruszka

Protokolant: st. sekr. sąd. Alicja Kleczkowska

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 roku w Kole

sprawy z powództwa M. R.

przeciwko A. R.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

I.  Oddala powództwo.

S ę d z i a :

Agnieszka Pietruszka

Sygn. akt III RC 149/18

UZASADNIENIE

Powód – M. R. wniósł o uchylenie, z dniem wniesienia pozwu, alimentów na rzecz pozwanego A. R. ustalonych na kwotę 400,00 zł. W uzasadnieniu podniósł, iż pozwany jest osobą pełnoletnią, mogącą się utrzymać samodzielnie. Poza tym utrzymanie obowiązku alimentacyjnego powoduje dla niego nadmierny uszczerbek dla utrzymania jego i jego rodziny. Powód mieszka z partnerką i trójką dzieci, przy czym najstarszy syn K. uczy się w technikum i choruje przewlekle na astmę. Powód jest zarejestrowany jako bezrobotny i posiada prawo do zasiłku. W ostatnim czasie był zatrudniony w firmie (...), jednak w dniu 05.01.2018r. otrzymał wypowiedzenie z pracy. Jego partnerka również jest bezrobotna. Nadto powód zaznaczył, iż pozwany nie dokłada starań, aby uzyskać wyższe kwalifikacje zawodowe, gdyż po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury zrezygnował z dalszej nauki.

Pozwany – A. R. wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił co następuje :

Sąd Rejonowy w Kole wyrokiem z dnia 11.05.2016 r. podwyższył alimenty od M. R. na rzecz małoletniego wówczas syna A. R. do kwoty po 500 zł miesięcznie, począwszy od dnia 10.03.2016 r. w miejsce alimentów ustalonych wyrokiem z dnia 20.03.2001 r. Na skutek apelacji pozwanego , Sąd Okręgowy w Koninie wyrokiem z dnia 23.09.2016 r. ustalił alimenty na kwotę 400 zł.

(dowód: akta III RC 69/16 Sądu Rejonowego w Kole, odpis wyroku z dnia 11.05.2016 r.k.24)

M. R. pracował w zakładach mięsnych w K. w oparciu o umowę zlecenia i zarabiał średnio 1.055,00 zł netto miesięcznie. We wcześniejszym okresie prowadził działalność gospodarczą – pogotowie hydrauliczne, którą zlikwidował latem 2015 r. Za 2015r. M. R. nie wykazał żadnego przychodu. Ustalając wysokość alimentów Sąd przyjął, iż powód nie wykorzystywał w pełni posiadanych możliwości zarobkowych, skoro jego wynagrodzenie kształtowało się poniżej ówczesnego wynagrodzenia minimalnego, które wynosiło 1.850 zł brutto

(dowód: akta III RC 69/16 Sądu Rejonowego w Kole)

M. R. pozostawał w nieformalnym związku z E. C.. Konkubina nie pracowała, zajmowała się domem i dziećmi. K. ( 15 lat ) uczęszczał do II klasy gimnazjum, P. (14 lat ) uczęszczał do I klasy gimnazjum, natomiast D. ( 12 lat ) uczył się w IV klasie szkoły podstawowej. Rodzina powoda korzystała ze świadczeń socjalnych tj. zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie 444,00 zł miesięcznie, a małoletni mieli przyznany jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości po 100,00 zł na każdego z nich.

(dowód: akta III RC 69/16 Sądu Rejonowego w Kole)

Pozwany A. R. miał 17 lat i uczęszczał do II klasy Liceum Ogólnokształcącego w K. o profilu prawniczym. W związku z dojazdem do szkoły kupował bilet miesięczny za kwotę 117,00 zł. Ponadto pozwany uczył się gry na gitarze. Raz w tygodniu miał prywatne lekcje, których godzina kosztowała 50,00 zł.

(dowód: akta III RC 69/16 Sądu Rejonowego w Kole)

Matka pozwanego E. K. była zatrudniona jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w M.. Otrzymywała wynagrodzenie w granicach 3.100 zł netto miesięcznie, przy czym kwota ta obejmowała dodatek motywacyjny i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

(dowód: akta III RC 69/16 Sądu Rejonowego w Kole)

M. R. do końca lutego br. był zatrudniony w firmie (...). Pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem. Od 20.03.2018 r. powód zarejestrował się jako bezrobotny. Za okres od 20.03. do 31.03.2018 r. otrzymał zasiłek w kwocie 399,00 zł. Następnie przez okres 3 miesięcy powód zatrudnił się w K.. Zgodnie z umową wynagrodzenie wynosiło 2.700,00 zł brutto, jednak "na rękę" otrzymywał 900 zł z racji zajęcia komorniczego. Powód do pracy jeździł swoim samochodem. Zabierał kolegów, którzy zwracali mu za paliwo. Gdy koledzy zrezygnowali z pracy, powód z uwagi na duże wydatki wiążące się z dojazdami, również rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron i powtórnie zarejestrował się w urzędzie pracy. Powód ponownie ma przyznany zasiłek dla bezrobotnych, z którego prowadzona jest egzekucja na poczet alimentów.

(dowód: pismo (...) Sp. z o.o. z dnia 05.01.2018 r. k.20 pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole z dnia 29.03.2018 r., sygn. Kmp 7/17 k.21zaświadczenia PUP w K. z dnia 18.04.2018 r. k.22-23 zeznania świadka E. C. k.71v, zeznania powoda k.71v-72,)

Konkubina powoda E. C. od dnia 15.06.2018 r. jest zatrudniona w ośrodku pomocy społecznej w ramach umowy zlecenia. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.530,00 zł netto. Przed podjęciem pracy była zarejestrowana jako bezrobotna. (...) : K. i P. uczą się w technikach w K., zaś D. jest uczniem VIII klasy szkoły podstawowej. U najmłodszego syna podejrzewa się chorobę trzustki, w związku z czym zlecone zostały specjalistyczne badania. K. i P. do szkoły jeżdżą wraz z kolegą i w związku z tym każdy z nich otrzymuje po 50,00 zł na paliwo. M. R. wraz z rodziną zamieszkuje w domu będącym jego własnością. Na koszty bieżącego utrzymania domu składają się opłaty za prąd w wysokości około 260,00 zł, wodę około 100,00 zł, Internet 69,00 zł, odpady 59,00 zł.

(dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia k.10-12, faktura nr (...) z dnia 25.04.2018 r. k.14, faktura nr (...) z dnia 19.03.2018 r. k.15, faktura nr (...) z dnia 19.02.2018 r. k.16, faktura nr (...) z dnia 21.03.2018 r. k.17, faktura VAT (...) z dnia 14.02.2018r. k.25, zeznania świadka E. C. k.71v)

Konkubina powoda od marca br. leczy się z powodu zaburzeń depresyjnych. Koszt jednej wizyty lekarskiej wynosi 80,00 zł, a na leki wydaje średnio około 50,00 zł miesięcznie.

(dowód: zaświadczenie lekarskie z dnia 19.04.2018 r. k.18, karta medycznych czynności ratunkowych z dnia 23.03.2018 r. k.19 , zeznania świadka E. C. k.71v)

A. R. w 2017 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w K. i uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie podjął studia stacjonarne na Uniwersytecie im. A. M. w P. na kierunku filologia angielska i ukraińska. Po miesiącu pozwany zrezygnował ze studiów. Mimo tego, jeszcze przez kilka miesięcy mieszkał w P.. Pozwany wynajmował pokój i opłacał czynsz w kwocie 575,00 zł. W czasie przerwy w nauce przygotował się do poprawiania egzaminu maturalnego z języka angielskiego, matematyki oraz języka polskiego. Pozwany podszedł też do matury z historii na poziomie rozszerzonym - z pozytywnym skutkiem - z tego względu, że rozważa podjęcie studiów na wydziale prawa.

(dowód: zaświadczenie Liceum Ogólnokształcącego im. K. W. w K. z dnia 26.04.2018 r. k.9, zeznania pozwanego k.72)

W bieżącym roku akademickim A. R. został przyjęty na I-y rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska. Pozwany ponownie wynajmuje pokój w P., za który płaci czynsz w wysokości 550,00 zł miesięcznie oraz zobowiązany jest do pokrywania opłat eksploatacyjnych w kwocie 240,00 zł miesięcznie.

(dowód: decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studenckich (...) im. A. M. w P. k.60 oraz zaświadczenie z dnia 09.10.2018 r. k.70, umowa z dnia 01.10.2018r. k.62, umowa najmu pokoju z dnia 27.09.2018 r. k.63-69 , zeznania pozwanego k.72)

W okresie wakacyjnym pozwany wyjechał do Anglii i przez okres 3 miesięcy pracował w charakterze magazyniera. Jego tygodniowe zarobki wynosiły około 300 funtów. W sumie pozwany zarobił około 9.000 zł.

( dowód : zeznania pozwanego k.72 )

A. R. jest pod kontrolą okulisty i musi corocznie zmieniać szkła. Jego matka nadal pracuje jako nauczycielka i zarabia około 3 tys. zł netto.

(dowód: zeznania pozwanego k.72)

Sąd zważył co następuje :

Podstawą zgłoszonego przez powoda żądania jest art. 138 kro, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć także zaistnienie zdarzenia, które pociąga za sobą wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

W myśl art. 133 § 1 kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Stosownie do art. 133 § 3 kro, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zdaniem Sądu, przedmiotowe powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. W oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy można stwierdzić bowiem, że pozwany dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się. Wprawdzie pozwany po ukończeniu szkoły średniej podjął studia stacjonarne, z których po miesiącu zrezygnował, jednakże wykorzystał ten rok na przygotowanie się do poprawienia egzaminu maturalnego. Wobec tego pozwany efektywnie wykorzystał przerwę w edukacji, a w bieżącym roku został przyjęty na filologię angielską na studia stacjonarne. Postępowanie pozwanego pokazuje zatem dużą determinację w zdobywaniu jak najlepszych wyników, a przez to i możliwości studiowania na pożądanym kierunku studiów. Nie można więc czynić pozwanemu zarzutu, że poprzestał na średnim wykształceniu i nie dąży do zdobycia wykształcenia, dzięki któremu będzie mógł utrzymać się samodzielnie. Pozwany jest przy tym w wieku, w którym młodzież z reguły kontynuuje naukę.

W ocenie Sądu, podstawy do uchylenia obowiązku alimentacyjnego nie może stanowić okoliczność , iż pozwany w okresie wakacyjnym przez okres 3 miesięcy pracował w Anglii i dzięki tej pracy zarobił około 9 tys. zł. Okoliczność ta dowodzi raczej tego, że pozwany nie oczekuje biernie na wsparcie finansowe ze strony powoda, ale stara się odciążyć finansowo swoją matkę, która zawsze w o wiele większym zakresie niż powód pomaga synowi materialnie. Poza tym A. R. ma zapewne świadomość, iż na pomoc finansową ojca nie może liczyć. Przypomnieć należy , iż taka sytuacja istnieje przecież od lat, co potwierdziła sprawa III RC 69/16 , w której to matka pozwanego wystąpiła o podwyższenie alimentów po 15 latach (! ), a i tak powód wnosił o oddalenie powództwa.

Pozwany wskazywał również, iż obowiązek alimentacyjny stanowi dla niego zbyt duże obciążenie. Podkreślić należy, że powód obecnie pozostaje bez pracy, ale okoliczność ta nie stanowi wystarczającej przesłanki do uchylenia alimentów. Osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka niezdolnego do samodzielnego utrzymania się, winna bowiem w pełni wykorzystywać swe siły, kwalifikacje i uzdolnienia w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia jego potrzeb. Jeżeli natomiast zobowiązany nie wykorzystuje posiadanych możliwości i nie podejmuje pracy odpowiedniej do przygotowania zawodowego oraz realnie istniejących w rejonie jego zamieszkania, jego możliwości zarobkowe ocenia się według zarobków jakie osiągnąłby gdyby podjął stosowne zatrudnienie ( t.13 do art. 135 kro „Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem” pod redakcja Janusza Pietrzykowskiego. Wydawnictwo Prawnicze 1993). Powód będąc osobą w pełni zdolną do pracy winien przedsiębrać wzmożone starania o znalezienie zatrudnienia. Poza tym konkubina powoda, odmiennie niż w sprawie III RC 69/16, obecnie pracuje , wobec czego ciężar utrzymania rodziny rozkłada się na dwie osoby. W tej sytuacji świadczenia alimentacyjne na rzecz syna A. nie wiążą się, w ocenie Sądu , dla powoda z nadmiernym uszczerbkiem.

Na marginesie należy zauważyć , iż "nadmiernym" obciążeniem dla powoda nie są bieżące alimenty, ale zaległości alimentacyjne jakie przez lata powstały. To z tej przyczyny , jak wynika z zeznań powoda , po potrąceniu otrzymywał z wynagrodzenia kwotę około 900 zł , przy zarobkach wynoszących 2.700 zł brutto.

W tym stanie rzeczy, na podstawie cytowanych przepisów, orzeczono jak w wyroku.

SSR Agnieszka Pietruszka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Ratajczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kole
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Pietruszka
Data wytworzenia informacji: