Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 59/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kole z 2018-06-14

Sygnatura akt III RC 59/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Kole Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Pietruszka

Protokolant: st. sekr. sąd. Alicja Kleczkowska

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 roku w Kole

sprawy z powództwa A. O. (1)

przeciwko A. O. (2)

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

I.  Ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda A. O. (1) na rzecz córki A. O. (2) ostatnio określony ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kole z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sygnatura akt III RC 426/11, na kwotę po 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, wygasł z dniem 30 września 2016 roku,

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III.  Odstępuje od obciążenia pozwanej kosztami procesu.

S ę d z i a :

A. P.

Sygn. akt III RC 59/18

UZASADNIENIE

Powód – A. O. (1) wniósł o uchylenie z dniem 30.06.2016 r. alimentów na rzecz pozwanej A. O. (2) w kwocie po 550,00 zł miesięcznie, zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Kole z dnia 20.01.2012 r. W uzasadnieniu powód wskazał na wiek pozwanej : 26 lat, brak kontaktu, brak potwierdzenia kontynuacji dalszej nauki, zajęcia komornicze.

Pozwana – A. O. (2) w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, iż planowany termin ukończenia przez nią studiów przypada na dzień 20.09.2018 r.

Sąd ustalił co następuje :

Na mocy ugody zawartej w dniu 20.01.2012 r. A. O. (1) zobowiązał się płacić alimenty na rzecz córki A. O. (2) w kwocie po 550,00 zł miesięcznie, począwszy od dnia 15.11.2011 r., w miejsce alimentów ustalonych w ugodzie zawartej w dniu 13.03.2007 r.

(dowód: akta III RC 426/11 Sądu Rejonowego w Kole)

A. O. (2) w chwili zawarcia ugody była studentką I –ego roku studiów stacjonarnych na kierunku administracja i zarządzanie, na Uniwersytecie M. K. w T.. Były to studia pierwszego stopnia i zostały przez pozwaną rozpoczęte 01.10.2011 r. Termin ich ukończenia był określony na wrzesień 2014 r.

(dowód: akta III RC 426/11 Sądu Rejonowego w Kole)

A. O. (2) po roku studiów przeniosła się do Wyższej Szkoły (...) w T., zmieniając jednocześnie kierunek studiów na psychologię w zarządzaniu. Na tym kierunku ukończyła studia I-ego stopnia. Następnie podjęła naukę w 2-letnim studium informatycznym, jednakże po pół roku ją przerwała i do końca roku akademickiego była jedynie wolnym słuchaczem. W październiku 2016 roku pozwana ponownie podjęła naukę na Uniwersytecie M. K. na studiach (...)-go stopnia na kierunku kognitywistyka. Aktualnie pozwana jest na drugim roku studiów, przy czym otrzymała na ten rok wpis warunkowy, albowiem nie uzyskała zaliczenia z jednego przedmiotu. A. O. (2) powinna ukończyć studia we wrześniu 2018 r.

(dowód: zaświadczenie z dnia 10.05.2018 r. k.13 ; zeznania pozwanej k.16-16v)

Pozwana w trakcie przerwy między studiami nie rejestrowała się w urzędzie pracy. Podejmowała w tym czasie prace dorywcze, w oparciu o umowę zlecenia. Z tego tytułu uzyskiwała dochody w kwocie około 200,00 zł miesięcznie. Kilka razy w miesiącu pozwana jeździła do domu. Cały czas mieszkała w T. , gdzie wynajmowała mieszkanie.

( dowód: zeznania pozwanej k.16-16v )

Sąd zważył co następuje :

Podstawą zgłoszonego przez powoda żądania jest art. 138 kro, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć także zaistnienie zdarzenia, które pociąga za sobą wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W myśl jednak art. 133 § 3 kro, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zdaniem Sądu , na gruncie niniejszej sprawy , żądanie powoda jest uzasadnione w świetle art. 133 § 3 kro, albowiem pozwana nie dokładała starań, aby uzyskać możliwość samodzielnego utrzymania się. Pozwana wprawdzie przez ostatnie lata kontynuowała naukę, co jest zrozumiałe jeśli ma się na uwadze , iż ukończyła szkołę średnią, ale winna ukończyć studia w 2016 roku. A. O. (2) ukończyła bowiem studia pierwszego stopnia na kierunku psychologia w zarządzaniu i mimo, że nie było przeszkód do podjęcia nauki na studiach magisterskich, pozwana z takiej możliwości nie skorzystała, podejmując naukę w studium informatycznym. Podejmując taką decyzję , była świadoma że ma już roku opóźnienia, co wynikało z tego, iż po pierwszym roku studiów zmieniła uczelnię i kierunek studiów. Pozwana po pół roku nauki w studium informatycznym przerwała naukę i dalsze studia ( już na obecnym kierunku ) kontynuowała z początkiem kolejnego roku akademickiego. Pozwana podnosiła , iż przerwała naukę w studium informatycznym , m.in. z uwagi na pogorszenie się stanu zdrowia swej matki. Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom , albowiem jednocześnie z zeznań pozwanej wynikało, iż mimo to nie wróciła do miejsca zamieszkania i cały okres przerwy w nauce mieszkała w T.. Trudno zatem sobie wyobrazić , na czym miałaby polegać pomoc dla matki , jeśli pozwana mieszkała ponad 100 km od domu, a stwierdzenie iż dzięki temu że nie kontynuowała nauki mogła w każdej chwili jechać do matki nie wydaje się przekonywujące.

Pozwana po przerwie rozpoczęła naukę na studiach (...)-go stopnia, którą aktualnie kontynuuje na kierunku kognitywistyka i jest na ostatnim roku tych studiów. Zauważyć jednak należy , że uzyskała na ten rok wpis warunkowy, wobec tego nasuwają się wątpliwości czy pozwana zdoła ukończyć studia planowo.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze iż pozwana ma 2-letnie opóźnienie w realizowaniu obowiązku szkolnego , na podstawie cytowanego przepisu, orzeczono jak w pkt I i II wyroku. Sąd ustalił, że obowiązek alimentacyjny wygasł z dniem 30.09.2016 r., gdyż pozwana właśnie w roku 2016 winna ukończyć studia , gdyby nauka na studiach przebiegała planowo. Sąd przyjął jako końcowy dzień obowiązku alimentacyjnego dzień 30 września a nie 30 czerwca , albowiem rok akademicki trwa od 1 października do 30 września roku następnego.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisu art. 102 kpc.

SSR Agnieszka Pietruszka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Ratajczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kole
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Pietruszka
Data wytworzenia informacji: