Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 136/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kole z 2018-10-11

Sygnatura akt III RC 136/18

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Kole Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Pietruszka

Protokolant: st. sekr. sąd. Alicja Kleczkowska

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 roku w Kole

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B.

przeciwko D. T. oraz Z. T. (1)

o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

I.  Oddala powództwo.

S ę d z i a :

Agnieszka Pietruszka

Sygn. akt III RC 136/18

UZASADNIENIE

Powód - Przedsiębiorstwo (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. wniósł o ustanowienie rozdzielności majątkowej między pozwanymi – D. T. i Z. T. (1), których małżeńska wspólność ustawowa wynika z zawartego przez nich małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w dniu 30.06.1990 r. w O., z ograniczeniem do nieruchomości położonej w gminie Ś. w miejscowości N., dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) oraz do nieruchomości położonej w gminie G. w miejscowości B., dla której Sąd Rejonowy w Kole, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), które to nieruchomości objęte są współwłasnością ustawową małżeńską pozwanych. W uzasadnieniu powód podniósł, iż posiada wobec pozwanej wierzytelność stwierdzoną tytułem wykonawczym – nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy w dniu 30.11.2015 r. w sprawie o sygn. akt XIV GNc 563/15/AH, zasądzającym od pozwanej na rzecz powoda należność główną w kwocie 151.088,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania. Jak wskazał powód egzekucja komornicza prowadzona w oparciu o w/w tytuł wykonawczy okazała się bezskuteczna i została umorzona. Komornik w toku egzekucji dokonał m.in. ustalenia, że pozwani figurują jako współwłaściciele (w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej) nieruchomości położonej w gminie Ś. w miejscowości N. oraz nieruchomości położonej w gminie G. w miejscowości B.. Współwłasność ustawowa powstała między pozwanymi na mocy małżeństwa zawartego dnia 30.06.2018 r. (winno być 1990 r.). Ponadto powód wskazał, że ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy pozwanymi co do wskazanych nieruchomości pozwoli na przynajmniej częściowe zaspokojenie jego roszczeń poprzez sprzedaż udziału pozwanej albo przejęcie udziału w nieruchomościach na własność powoda.

Pozwani D. T. i Z. T. (1) nie stawili się na rozprawę w dniu 11.10.2018 r. i nie zajęli stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił co następuje :

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30.11.2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził od D. T. na rzecz Przedsiębiorstwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. kwotę 151.088,33 zł z odsetkami w wysokości ustawowej, a ponadto kwotę 5.506,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.617,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

(dowód: nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30.11.2015 r. syg, akt XIV GNc 563/15/AH k.37)

Powód wszczął postępowanie egzekucyjne. Pismem z dnia 23.03.2018 r. organ egzekucyjny poinformował, iż egzekucja będzie umorzona. W toku postępowania ustalono m.in. że D. T. nie figuruje jako wspólnik, członek organów podmiotów wpisanych do KRS, nie posiada adresu zameldowania, bezskuteczne jest zajęcie nadpłaty w Urzędzie Skarbowym, jak również rachunków bankowych. Ustalił także, że pozwanej przysługuje na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej z Z. T. (2) prawo do nieruchomości gruntowej położonej w B., składającej się z działki o numerze ewidencyjnym (...) o obszarze 0,1900 ha, objętej księgą wieczystą (...). Nieruchomość obciążona jest hipoteką przymusową w kwocie 4.055,51 zł z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, hipoteką przymusową w kwocie 1.178,42 zł z tytułu nieopłaconych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz hipoteką przymusową w kwocie 14.414,33 zł z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Poza tym D. T. przysługuje na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej z Z. T. (2) prawo do nieruchomości gruntowej położonej w N., składającej się z działek o numerach ewidencyjnych (...) o łącznym obszarze 0,1600 ha. Nieruchomość obciążona jest hipoteką przymusową w kwocie 33.337,29 z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Postanowieniem z dnia 16.04.2018 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

(dowód: odpis księgi wieczystej (...) k.22-29, odpis księgi wieczystej (...) k.30-36, pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie M. N. z dnia 23.03.2018 r. k.38, postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie M. N. z dnia 16.04.2018 r. k.39)

D. T. pozostaje w związku małżeńskim z Z. T. (1). W ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

(dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa k.21)

Sąd zważył co następuje :

Zgodnie z art. 52 § 1a kro ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Do uwzględnienia wytoczonego przez wierzyciela powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej konieczne jest zatem spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze - wykazanie istnienia stwierdzonej tytułem wykonawczym wierzytelności w stosunku do jednego z małżonków i po drugie uprawdopodobnienia, że zaspokojenie tej wierzytelności wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Na gruncie niniejszej sprawy należy stwierdzić , iż powód dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko pozwanej, w postaci nakazu zapłaty z dnia 30.11.2015 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach w postępowaniu upominawczym i opatrzonego klauzulą wykonalności. Wierzytelność stwierdzona tytułem wykonawczym jest wierzytelnością względem jednego z małżonków i jej zaspokojenie nie może nastąpić z majątku wspólnego małżonków. Wierzytelność ta wynika bowiem ze zobowiązania jednego z małżonków zaciągniętego bez zgody drugiego z nich, co przyznał sam powód.

Jak wynika z art. 52 § 1a kro, dla wykazania, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego, nie jest potrzebne udowodnienie tej okoliczności, a wystarczy jej uprawdopodobnienie. Tym samym nie jest konieczne zachowanie szczególnych przepisów o postępowaniu dowodowym. Zwłaszcza, dla uprawdopodobnienia, że zaspokojenie wierzytelności wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków, nie jest konieczne uprzednie skierowanie egzekucji do majątku osobistego dłużnika oraz składników majątku wspólnego małżonków wymienionych w art. 41 § 2 kro i stwierdzenie bezskuteczności tej egzekucji. W niniejszej sprawie wierzyciel nie tylko uprawdopodobnił ale i wykazał, że nie jest możliwe zaspokojenie z majątku osobistego pozwanej D. T.. Z przedłożonych dokumentów wynika bowiem, że prowadził egzekucję przeciwko pozwanej i okazała się ona bezskuteczna.

Niezależnie jednak od powyższego, Sąd oddalił przedmiotowe powództwo. Zgodnie z żądaniem zawartym w pozwie oraz ze stanowiskiem wyrażonym na rozprawie powód domagał się ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej pomiędzy pozwanymi z ograniczeniem do nieruchomości położonej w gminie Ś. w miejscowości N., dla której Sąd Rejonowy w Koninie, prowadzi księgę wieczystą (...) oraz do nieruchomości położonej w gminie G. w miejscowości B., dla której Sąd Rejonowy w Kole, prowadzi księgę wieczystą (...).

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 52 § 1a kro wierzyciel jednego z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej. Należy zaznaczyć, iż przepis ten został wprowadzony przez ustawę z dnia 07.09.2007 r. i wszedł w życie z dniem 01.10.2008 r. (Dz.U.2007.192.1378). Cytowany przepis nie zawiera możliwości ustanowienia rozdzielności majątkowej w sposób ograniczony, tj. ze wskazaniem do konkretnych składników majątku wspólnego małżonków. Trzeba przy tym pamiętać, że przepis art. 52 § 1a kro uprawnia wierzyciela do ingerencji w ustrój majątkowy małżonków, dlatego też jego wykładnia musi być ścisła. Zdaniem Sądu, gdyby ustawodawca dopuszczał takie rozwiązanie, zostałoby ono jednoznacznie wyartykułowane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Takie stanowisko wydaje się uzasadnione chociażby w świetle pozostałych uregulowań dotyczących przymusowego ustroju małżeńskiego. Ustawodawca w sposób szczegółowy uregulował np. kwestie dotyczące określenia daty ustania wspólności majątkowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości orzekania z tzw. datą wsteczną , czyli z datą sprzed wniesienia powództwa.

Mając zatem na uwadze, iż powód będący wierzycielem pozwanej, sformułował żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej ograniczone do wskazanych nieruchomości, to Sąd w oparciu o powołany przepis art. 52 § 1a kro nie miał podstaw, aby w takiej postaci żądanie uwzględnić. Wskazać przy tym wypada, iż zgodnie z art. 321 § 1 kpc Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Orzeczenie rozdzielności majątkowej bez ograniczenia żądanego przez powoda, doprowadziłoby w istocie , w ocenie Sądu , do wyrokowania ponad żądanie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie cytowanego przepisu, orzeczono jak w wyroku.

SSR Agnieszka Pietruszka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Ratajczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kole
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Pietruszka
Data wytworzenia informacji: